Salgs- og leveringsbetingelser for Tronier Aktiviteter A/S
 – Rev. 2021.03.22

1. FORMÅL OG RÆKKEVIDDE

Disse almindelige betingelser fastsætter de nærmere vilkår for Tronier Aktiviteter A/S (CVR-nr.: 41 54 61 66) (”Tronier”) levering af ydelser herunder men ikke begrænset til grave- nedbrydnings- og belægningsarbejder (”Serviceydelser”) samt levering af produkter, der måtte være nødvendige for udførelse af en Serviceydelse (”Produkter”) som beskrevet i den mellem Kunden (”Kunden”) og Tronier indgåede Aftale (”Aftalen”). Nærværende betingelser (”Betingelser”) er gældende for alle Aftaler, som Kunden indgår med Tronier, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.
 

2. YDELSERNES OMFANG

Troniers ydelse kan bestå i udførelse af Serviceydelser, hvis nærmere indhold og omfang er beskrevet i den mellem parterne indgåede Aftale. Aftalen kan eksempelvis for Serviceydelser bestå af en ordrebekræftelse med en opgavebeskrivelse og for Produkter bestå af en ordrebekræftelse. Tronier kan til hver en tid vælge at lade opgaven udføre af underleverandører, jf. også punkt 17. Dette fratager dog ikke Tronier eller Kunden forpligtelserne i henhold til Betingelserne eller Aftalen.
 

3. TILBUD OG ACCEPT

Konkrete tilbud fra Tronier er gældende i 30 dage fra tilbudsdatoen. Et tilbud skal accepteres og er først bindende for Tronier, når Tronier skriftligt har bekræftet ordren.
 

4. ANNULLERING

Et tilbud/ordrebekræftelse vedrørende Produkter, som ikke findes på Troniers eget lager, er altid afgivet med forbehold for, at de pågældende Produkter kan fremskaffes til markedspris. Kan Produkterne ikke skaffes, kan Tronier, uden at ifalde ansvar af nogen art, annullere tilbuddet/ordrebekræftelsen for disse Produkter. Dette gælder også, hvis et Produkt er en del af en Serviceydelse. Hvis et Produkt er af væsentlig betydning for udførelsen af en Serviceydelse, kan Tronier også annullere tilbuddet/ordrebekræftelsen for så vidt angår denne Serviceydelse. Det påhviler Tronier straks at meddele Kunden, at de pågældende Produkter ikke kan skaffes, så snart Tronier bliver vidende herom, herunder også hvis det påvirker udførelsen af en Serviceydelse.

Kunden er alene efter Troniers skriftlige samtykke berettiget til at annullere leverancer bestående af Produkter og/eller Serviceydelser. Tronier er i den forbindelse berettiget til at opkræve et annulleringsgebyr svarende til alle Troniers omkostninger, udgifter og tab ved annulleringen, dog minimum 10 % af prisen for det bestilte.

Kunden er dog berettiget til at annullere Aftalen efter reglerne om ophævelse i punkt 7, hvis Tronier bliver væsentligt forsinket, eller Kunden specifikt har betinget sin ordre af levering inden for en nærmere angivet frist og dette er accepteret af Tronier.
 

5. DOKUMENTATION, VEJLEDNING OG PRODUKTINFORMATION

Med leverancen kan følge produktbeskrivelser, manualer og brugervejledninger i det omfang, sådant materiale måtte være udarbejdet af Tronier eller producenten. Såfremt det er en forudsætning for Kunden, at sådant materiale forefindes, skal Tronier gøres opmærksom herpå senest i forbindelse med Kundens ordreafgivelse.
Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra Tronier eller en af Troniers forretningsforbindelser – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce eller lignende, er alene at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Tronier udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Kunden er kun bindende i det omfang, de er skriftligt accepteret af Tronier.

 

6. KUNDENS FORPLIGTELSER VED SER[1]VICEYDELSER

Det er en forudsætning for Serviceydelsers udførelse:
· at Kunden gør Tronier og øvrige kontaktpersoner bekendt med den for opgavens løsning relevante information,
· at Kunden, såfremt arbejdet skal udføres hos Kunden, frit stiller de nødvendige og lovlige arbejdspladser til rådighed for Tronier forsynet med nødvendige faciliteter m.v. efter Troniers nærmere anvisning,
· at Kunden medvirker til at tilrettelægge arbejdet, besvarer henvendelser og tildele ressourcer, således at Serviceydelserne kan leveres som aftalt, at Kunden i det omfang, det er nødvendigt for opgavens løsning, giver Tronier den fornødne adgang til Kundens faciliteter, installationer og dokumentation efter Troniers nærmere anvisning.
· At Kunden, medmindre andet fremgår af Aftalen eller den dermed forbundne skriftlige korrespondance, er ansvarlig for frakobling af diverse forsyninger. Dette foretages altså som udgangspunkt ikke af Tronier. Derfor skal Kunden sørge for, at alle installationer, herunder el-, vand- og varmeforsyning, er frakoblet på en måde, så Tronier kan påbegynde Serviceydelsen på det aftalte tidspunkt.

 

7. LEVERINGSTIDSPUNKT

Tronier tilstræber at overholde det i Aftalen aftalte leveringstidspunkt, og såfremt dette mod forventning ikke kan lade sig gøre, vil Tronier omgående meddele dette til Kunden og holde Kunden underrettet om evt. nyt forventet leveringstidspunkt. Kan leveringstidspunktet ikke overholdes, vil Tronier forsøge at afbøde Kundens gener bedst muligt. Tronier påtager sig intet erstatningsansvar for eventuelle forsinkelser.
Såfremt leveringstidspunktet overskrides væsentligt, dog minimum 30 dage, og forsinkelsen alene kan tilregnes Tronier eller forhold under Troniers kontrol, er Kunden berettiget til at ophæve Aftalen med rimeligt varsel ved skriftlig meddelelse herom til Tronier. Varslet kan ikke være mindre en 14 dage, dog 90 dage for leveringer, der er bearbejdet/tilvirket for Kunden (bestillingskøb). Såfremt der sker levering inden fristen, kan Kunden ikke ophæve Aftalen.
Tronier forbeholder sig retten til at levere Produkter og Serviceydelser under samme ordre over flere omgange/delleveringer.
Medmindre andet er aftalt, anses levering af Produkter for sket, når Produkterne er udleveret/stillet til rådighed for fragtselskabet, der skal fragte Produkterne til Kundens adresse. For Serviceydelser anses levering for sket i takt med at Serviceydelserne leveres/udføres.
Tronier påtager sig ikke noget ansvar for transport/forsendelse, installation, implementering mv., medmindre andet aftales.
Tronier kan på Kundens opfordring og for dennes regning og risiko foranledige transporten af Produkter gennemført, hvis andet ikke fremgår af Aftalen.
I de tilfælde, hvor Tronier, efter aftale med Kunden, skal medbringe Produkterne og udføre eksempelvis installationen af Produkterne, er leveringstidspunktet fortsat som angivet i punkt 7, fjerde afsnit.
For Serviceydelser/montage/installation faktureres Kunden i henhold medgået tid efter de til de til enhver tid gældende listepriser for Tronier, med mindre andet er aftalt. Tilslutning af el, vand og/eller andet lokalt arbejde, hvortil der kræves autorisation, sker altid for Kundens regning.
Kundens eneste misligholdelsesbeføjelse ved forsinkelse er ophævelse af Aftalen jf. punkt 7, andet afsnit ovenfor, og Kunden er således ikke berettiget til at kræve erstatning eller lignende.

 

8. RISIKOENS OVERGANG

Risikoen for Produkter overgår til Kunden på leveringstidspunktet, jf. punkt 7.
 

9. PRISER OG FAKTURERING

9.1 Generelt

Alle priser er i danske kroner (kr.) eksklusive moms, offentlige afgifter og andre eventuelle pålagte skatter, afgifter, miljøbidrag, fragt mv., medmindre andet er anført. Alle tilbud og priser afgives med forudsætning for stabile råvare- og indkøbspriser. I tilfælde af væsentlige udsving i en eller flere råvare- og indkøbspriser, forbeholder Tronier sig retten til med 14 dages varsel at regulere enhver pris ifølge et tilbud, Betingelserne og/eller en Aftale, som påvirkes af et sådant prisudsving. Et udsving i råvare- og indkøbspriser, der medfører øget (produktions)omkostninger på 5 % eller mere, anses altid for et væsentligt udsving, som berettiger til prisregulering. Tronier forbeholder sig retten til egenhændigt at ændre aftalte betalingsbetingelser, såfremt Kun[1]dens betalingsevne efter Troniers saglige vurdering svækkes efter Aftalens indgåelse.
 

9.2 Produkter

Den aftalte pris for bestilte Produkter fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale.
 

9.3 Returvarer (Produkter)

Returnering af en leverance af et Produkt, som Tronier har anerkendt er mangelfuld, sker for Troniers regning og risiko.
Returvarer skal returneres til Tronier i original og ubeskadiget emballage og forsvarligt pakket. Såfremt den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, påhviler det Kunden at sørge for og bekoste forsvarlig emballering og pakning.
Returnerer Kunden ikke en leverance på den måde, som er foreskrevet af Tronier, og beskadiges leverancen som følge deraf, mister Kunden retten til at gøre mangelsindsigelser gældende. Kunden har ikke fortrydelsesret.

 

9.4 Serviceydelser

Det estimerede omfang af de aftalte Serviceydelser fremgår af den mellem parterne indgåede Aftale. Uanset dette, faktureres Kunden dog altid i henhold til Troniers faktiske tidsforbrug på den pågældende opgave, medmindre det fremgår af Aftalen, at der er tale om fast pris. Det kan dog af Aftalen fremgå, at Tronier er berettiget til at kræve betalt et depositum eller forudbetaling.
Det aftalte vederlag for Troniers Serviceydelser kan være baseret på en timepris eller dagspris (herunder for overtidsarbejde, transport, forplejning og udlæg), hvis størrelse fremgår af Troniers generelle listepriser. Såfremt der er aftalt særlige timepriser mv. fremgår sådanne af Aftalen. Timepriser mv. kan til hver en tid for fremtiden reguleres af Tronier med en 2 ugers varsel til udgangen af en kalendermåned.
Såfremt Kunden ønsker arbejde udført uden for den normale arbejdstid (mandag til torsdag fra kl. 07.30 til 16.00 og fredag kl. 07.30 til 15.00), faktureres overtidsarbejde Troniers til enhver tid gældende listepriser med tillæg af 100% med mindre andet aftales.
Troniers omkostninger til transport, (eventuelle) op[1]hold og fortæring i forbindelse med arbejdets udførelse faktureres særskilt i henhold til statens takster eller svarende til de faktiske udgifter, ifølge dokumentation, medmindre andet aftales.
Troniers transporttid faktureres fra Tronier kører fra Troniers adresse til ankomst hos Kunden og på samme måde på returrejsen.

 

10. BETALING

Medmindre andet aftales mellem Parterne, udsteder Tronier en faktura for leverede Produkter og/eller udført Serviceydelse, når dette er afleveret til Kunden. Herefter har Kunden 14 dage til at betale. Andre rater kan fremgå af Aftalen eller af anden skriftlig aftale mellem parterne.
Såfremt Kunden ønsker at gøre indsigelser mod en fremsendt faktura, skal dette ske senest 5 hverdage efter fakturadato.
I tilfælde af forsinket betaling er Tronier berettiget til at påberåbe sig betalingsforsinkelsen med det resultat, at en eventuel ydet rabat ifølge Aftalen bortfalder, således at Tronier også kan opkræve den ydede rabat.
Ved forsinket betaling er Tronier berettiget til at opkræve en morarente fra forfaldstidspunktet med 1,5 % pr. påbegyndt måned med månedlige rentetilskrivninger.
Såfremt forfaldstidspunktet er kommet, og der ikke er sket betaling, er Tronier berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf, eller ved skriftlig meddelelse til Kunden, ophæve Aftalen helt eller delvist uden yderligere varsel, samt evt. andre indgåede aftaler med Kunden. Ophæver Tronier Aftalen, har Tronier ret til erstatning efter dansk rets almindelige regler herom.

 

11. ANSVAR SAMT FEJL OG MANGLER

Kunden er forpligtet til at undersøge og teste Produktet eller Serviceydelsen løbende, hvis dette er muligt og senest ved levering (i det følgende samlet benævnt det ”leverede”). Ved en løbende besigtigelse af en Serviceydelse, skal Kunden reklamere straks ved besigtigelse af den igangværende Se[1]viceydelse.
For i øvrigt at påberåbe sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter benævnt ”fejl”), skal Kunden reklamere skriftligt til Tronier straks ved levering i relation til synlige fejl og mangler og i intet tilfælde senere end 5 hverdage i relation til skjulte mangler.
Er der fejl i det leverede, kan Tronier vælge enten at foretage afhjælpe, omlevering eller efterlevering af det leverede, eller i stedet vil give Kunden et forholdsmæssigt afslag i prisen for det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse. Såfremt Tronier vælger at afhjælpe en fejl, er Tronier forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver, og for egen regning, at afhjælpe de påberåbte fejl ved det leverede. Såfremt Tronier ikke afhjælper fejlen med den hurtighed, som omstændighederne kræver, kan Kunden skriftligt give Tronier en endelig og rimelig frist for afhjælpning. Fristen skal som minimum udgøre 10 hverdage, dog mindst 40 hverdage for Produkter, der er bearbejdet/tilvirket for Kunden (bestillingskøb).
Er fejlen ikke afhjulpet ved fristens udløb, har Kunden ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen, som modsvarer fejlens størrelse i forhold til en fejlfri ydelse. Er fejlen af væsentlig betydning for Kundens anvendelse af det leverede, har Kunden ret til efter fristens udløb at hæve Aftalen for så vidt angår det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse.
Kunden kan, hvad angår øvrigt leverede Produkter eller Serviceydelser, kun ophæve købet af disse, såfremt de indgår i en sådan sammenhæng med det fejlbehæftede Produkt eller Serviceydelse, at de ikke kan fungere tilfredsstillende alene. Såfremt der er tale om en Serviceydelse, kan der alene ophæves for fremtiden.
Ophæver Kunden, har denne ret til erstatning med de begrænsninger, som fremgår af Betingelserne. Ovenstående udgør Kundens samlede misligholdelsesbeføjelser som følge af fejl i Produkter og/eller Serviceydelser.
Har Kunden reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som Tronier er ansvarlig for, skal Kunden erstatte de udgifter, Tronier måtte have haft i den sammenhæng. Har Tronier anvendt tid på at undersøge en sådan fejl, der viser sig ikke at kunne gøres gældende over for Tronier, er Tronier berettiget til at fakturere Kunden for medgået tid til de til enhver tid gældende listepriser hos Tronier.
Misligholder Kunden sine forpligtelser, er Kunden forpligtet til at erstatte Troniers tab efter dansk rets almindelige regler, herunder forgæves afholdte omkostninger samt tidsforbrug.

 

2. PRODUKTANSVAR

Tronier er ansvarlig for produktansvar i henhold til den til produktansvarsloven, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang. Ethvert ulovbestemt produktansvar er således udtrykkeligt fraskrevet.
For tingskade er Tronier ikke ansvarlig for skade, forvoldt af Produkter på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens Produktet er i Kundens eller tredjemands besiddelse, med mindre ufravigelige regler foreskriver andet.

 

13. ANSVARSBEGRÆNSNING

Tronier kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarlig for indirekte tab af nogen art, herunder men ikke begrænset til driftstab, tabt avance, tab af data eller Kundens omkostninger til tredjemandsafhjælpning, rådgiveromkostninger, samt andet indirekte tab eller følgeskade.
I tilfælde af at Tronier ifalder erstatningsansvar eller ved krav på forholdsmæssigt afslag uanset ovenstående, vil erstatningsansvaret/afslaget altid være begrænset til et beløb på 40 % af det pågældende Produkts/Serviceydelses erlagte fakturabeløb, dog maksimalt et beløb på DKK 50.000 pr. indgået Aftale.

 

14. FORCE MAJEURE

Ingen af parterne kan gøres ansvarlig for forhold, der må betegnes som force majeure, herunder, men ikke begrænset til krig, optøjer, opstand, generalstrejke, ildsvåde, naturkatastrofer, epidemier/pandemier, valutarestriktioner, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen eller kommunikationslinjer, længerevarende sygdom eller død hos nøglemedarbejdere, nedbrud af maskiner væsentlige for udførelsen af Serviceydelse, omfattende virus-, malware-, hacking-, ransom ware, DDOS, DOT -angreb eller anden form for hacker-angreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører.
Dersom indtræder force majeure, skal den ramte part snarest meddele den anden part, at en force majeure situation er indtrådt, samt løbende holde den anden part underrettet herom. Den anden part kan da kræve eventuelle tidsplaner udskudt og genforhandlet.
Uanset ovenstående kan enhver af parterne hæve Aftalen uden ansvar ved skriftlig meddelelse til den anden part, såfremt Aftalens opfyldelse hindres af force majeure i mere end 6 måneder.

 

15. MARKEDSFØRING

Tronier er berettiget til at anvende Kunden som reference i markedsføringsmæssigt øjemed, medmindre Kunden udtrykkeligt frabeder sig dette.
 

16. TAVSHEDSPLIGT

I forbindelse med opgavens udførelse vil begge parter kunne få adgang til fortrolige og interne informationer hos hinanden. Begge parter indestår for, at de selv samt deres ansatte og underleverandører i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt og alene anvende dem til det formål de afgivet til. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegrænset.
 

17. OVERDRAGELSE

Tronier er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Betingelserne og Aftalen uden Kundens samtykke hertil.
Kunden er ikke berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser ifølge Betingelserne og Aftalen, medmindre Tronier giver forudgående, skriftligt samtykke hertil.

 

18. ÆNDRINGER OG FORRANG

Enhver ændring af nærværende Betingelser eller Aftalen kan kun ske skriftligt enten ved udarbejdelse af en ny aftale eller ved et skriftligt og underskrevet tillæg til nærværende Betingelser eller Aftalen. Ved uoverensstemmelse mellem nærværende Betingelser og Aftalen, har Aftalen forrang.
 

19. LOVVALG OG VÆRNETING

Tvister mellem parterne, der udspringer af nærværende Betingelser, Aftalen eller Troniers ydelser i øvrigt, skal afgøres efter dansk ret og skal anlægges ved byretten beliggende ved Troniers til enhver tid værende hjemsted.
 

Tronier Aktiviteter A/S
Horsens, den 22. marts 2021

 

download salgs- og leveringsbetingelser

Download Salgs- og Leveringsbetingelser

 

- Senest opdateret d. 18. maj 2021